ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSING

Huidige voorwaarden zijn toepasselijk op al onze verkopen.
Schriftelijke voorwaarden van de koper welke onze voorwaarden tegenspreken hebben geen geldigheid.

2. De koper dient de goederen te controleren voor de lading ervan. Klachten worden na afhaling niet meer aanvaard.

3. Het transport van de goederen geschiedt op kosten en risico van de koper.

4. De betaling van elk gefactureerd bedrag dient contant te geschieden te BRUSSEL, bij levering. Elk niet betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met 1% intrest per maand. Bovendien wordt elk niet betaald bedrag van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met 10% met een minimum van €75 als forfaitaire schadevergoeding.

5. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Tongeren, met in voorkomend geval de Vrederechter van het kanton Tongeren.